موسسه عرفان کیهانی کانادا

فرادرمانی و سایمنتولوژی

بنام نامی او

به
موسسه عرفان کیهانی (حلقه) کانادا
خوش آمدید


سلسله ی موی دوست، حلقه ی دام بلاست
هرکه دراین حلقه نیست، فارغ ازاین ماجراست


عرفان کیهانی (حلقه) نوعی سیر و سلوک عرفانی است، که مباحث عرفانی را مورد بررسی نظری و عملی قرار می دهد؛ و از آن جا که انسان شمول است، همه ی انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی، می توانند جنبه ی نظری آن را پذیرفته و جنبه ی عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند

هدف از این شاخه ی عرفانی، کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است؛ حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. در این راستا، همه ی تلاش ها برای نزدیکی انسان ها به یکدیگر صورت گرفته، از هر عاملی که باعث جدایی انسان ها و ایجاد تفرقه بین آن ها می شود، اجتناب به عمل می آید

همه ی انسان ها می توانند در هوشمندی و شعور حاکم بر جهان هستی به توافق و اشتراک نظر رسیده، پس از آزمایش و اثبات آن، به صاحب این هوشمندی که خداوند می باشد، برسند؛ تا این موضوع، نقطه ی مشترک فکری بین انسان ها شده و قدرت و تحکیم پیدا نماید

ما به عنوان نمایندگان این عرفان در کانادا این موسسه را تاسیس نموده تا در خدمت علاقه مندان به حق و حقیقت باشیم

Site logo